Rada Samorządu Uczniowskiego - rok szkolny 2017/2018:

przewodnicząca: Małgorzata Kubica

zastępca: Anna Lukasek

sekretarz: Julia Schymura

skarbnik: Natalia Brudek

członkowie:

Karol Tomża

Barbara Kopeć

Martyna Baiger

Julia Bobiec

 

 opiekun Samorządu Uczniowskiego: Pani Barbara Uszok

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego (pobierz)

Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego:

1. Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2. Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

3. Przygotowuje imprezy kulturalne, rozrywkowe i konkursy na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

4. Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich uroczystości organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez.

5. Stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły.

6. Podejmuje działania na rzecz budowania pozytywnych relacji pomiędzy uczniami.

7. Reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnego rodzajach delegacjach.

Realizujemy:

 

 

 

Free website templates Joomlashine.com